บ้านรักดนตรี - ลาดพร้าว 120

เปิดสอน เปียโน ไวโอลิน กีต้าร์ เบส อูคูเลเล่ แซ็กโซโฟน ขับร้อง ทฤษฎีดนตรีสากล ดนตรีไทย (ขิม/ซออู้/ซอด้วง/ขลุ่ย)

!!!!! ประชาสัมพันธ์ !!!!!
>>> ติวพิเศษ . IGCSE . IELTS . TOEFL . อย่างมืออาชีพโดยคณาจารย์จุฬาฯ (คลิกที่นี่ หรือคลิกที่แต่ละหลักสูตรได้เลยครับ)
>>> คอร์สพิเศษ ติวเข้มเปียโน 64 ชม. 16,000 บาท เรียนวันละ 4-6 ชม. เพื่อเร่งรัดนำไปใช้งาน หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องซ้อม
>>> บริการเช่าห้องซ้อมเปียโน ชม.ละ 100 บาท

8) รายชื่อครูผู้สอนครูกบ
ดูแลการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล
สอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล และ เปียโน  
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2)  สาขาดนตรีวิทยา (ดนตรีตะวันตก-เครื่องดนตรีเอกเปียโน)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  เมื่อปี พ.ศ. 2552    ระดับปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อปี พ.ศ. 2542

ครูจุก
ที่ปรึกษาวิชาดนตรีไทย
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา (ดนตรีไทย-เครื่องดนตรีเอกซอด้วง)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อปี พ.ศ. 2552    ระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย (เครื่องดนตรีเอกซอด้วง)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อปี พ.ศ. 2541    เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย (ซอด้วง) ระดับมัธยมศึกษา รางวัลศรทอง

ครูมิ้น
สอนวิชาไวโอลิน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกไวโอลิน)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)

ครูอ๋ำอ้ำ
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Piano Performance  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)  และ  สาขาวิทยุโทรทัศน์สื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ  คณะภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)     ผ่านการสอบหลักสูตร Advance Piano/Fundamental Grade 5 จากสถาบันดนตรี Yamaha    ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเปียโนคลาสสิก จากสถาบัน Yamaha และอื่นๆ หลายรายการ


ครูเอก
สอนวิชา กีตาร์ (คลาสสิก /โปร่ง)  และ อูคูเลเล่
        อดีตบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการฝ่ายดนตรี หนังสือกีตาร์ เพลงไทย เพลงสากล ในเครือ บริษัทวนาศิลป์พับบลิชชิ่ง    มีผลงานและประสบการณ์ในการแกะคอร์ดกีตาร์ให้กับหนังสือเพลงต่างๆ มากกว่า 15 ปี   สามารถสอนกีตาร์ได้ทั้งแนว คลาสสิก  ป๊อบ  และฟิงเกอร์สไตล์

ครูหยก
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล (เครื่องมือเอกเปียโน)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)    ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูสอนดนตรีสากลโรงเรียนสามัญครูเต้
สอนวิชา กีตาร์ (โปร่ง /ไฟฟ้า) อูคูเลเล่  เบสไฟฟ้า และ ทฤษฎีดนตรีสากล
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทฤษฎีดนตรีตะวันตก  วิทยาลัยดนตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต    ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (เครื่องมือเอกกีตาร์ไฟฟ้า)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  เมื่อปี พ.ศ. 2553

ครูต๊อด
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ผ่านการสอบเปียโนขั้นสูง ระดับ ATCL ของสถาบัน Trinity เมื่อปี พ.ศ. 2537


ครูบ๊อบ
สอนวิชา เปียโน และ ทฤษฎีดนตรีสากล
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)  สาขาวิชาการประพันธ์เพลง (Composition)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  เมื่อปี พ.ศ. 2553    มีประสบการณ์การทำงานด้านการแต่งเพลง  เรียบเรียงเสียงประสาน  และมีความสามารถในการเล่นเปียโนด้วยปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation) แนวดนตรีหลากหลาย เช่น ป็อบ แจ๊ส คลาสสิก ฯลฯ  เป็นอย่างดี

ครูจุ๊
สอนวิชา กีตาร์ (คลาสสิก /โปร่ง) อูคูเลเล่ และ ทฤษฎีดนตรีสากล
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงดนตรี (เครื่องดนตรีเอกกีตาร์)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  เมื่อปี พ.ศ. 2553     ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทฤษฎีดนตรีตะวันตก  วิทยาลัยดนตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต     เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก งาน YAMAHA Guitar Festival ปี 2006 และ 2007 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ


ครูกี้
สอนวิชา เปียโน และ ไวโอลิน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครูอเล็กซ์
สอนวิชาขับร้อง (คลาสสิก /ป็อบ /ลูกทุ่ง )
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกขับร้องสากล)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เคยมีผลงานร้องเพลงประกอบรายการโทรทัศน์  บันทึกเสียงเพลงเพื่อใช้สำหรับองค์กรต่างๆ

ครูปอ
สอนวิชาดนตรีไทย (เครื่องสาย)
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1 ทั้งสองปริญญา)  สาขาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย (เครื่องดนตรีเอกซอด้วง)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูสอนดนตรีไทยโรงเรียนสามัญ โดยสอบบรรจุได้คะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกรุงเทพฯ       เคยผ่านการศึกษาจากครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสยงระดับแนวหน้าของประเทศไทยหลายท่าน  และได้ร่วมงานกับวงดนตรีไทยร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง   เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรเลงดนตรีไทย สมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRADE)  มีผลงานส่งนักเรียนเข้าประกวดดนตรีไทย ได้รับรางวัลในระดับประเทศ เช่น รางวัลศรทอง

ครูเต้ย
สอนวิชา กีตาร์ (โปร่ง /คลาสสิก) อูคูเลเล่ และ เบสไฟฟ้า
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกกีตาร์)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ครูยีนส์
สอนวิชาเปียโน
        กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกเปียโน)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูเฟรนด์ชิพ
สอนวิชาขับร้อง (ลูกทุ่ง /ไทยสากล )
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (นครสวรรค์)   ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาและมหาวิทยาลัยดังกล่าว     เคยได้รับรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งมหาวิทยาลัย ในรายการ "เวทีไทย" เมื่อปี พ.ศ. 2553   และรางวัลพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศ อีกหลายรายการ     ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นศิลปิน Academy Fantasia Season 8th (AF8) โดยเข้ารอบ 24 คนสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2554      มีผลงานซิงเกิ้ล "เธอคือคนพิเศษ" สังกัดค่าย "รถไฟดนตรี" ที่ได้รับการโหวตติดอันดับที่ 1 Top Chart เพลงลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต (เดือน พ.ค. 58)

ครูจ๋อมแจ๋ม
สอนวิชาขับร้อง (คลาสสิก /ป็อบ)
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล (เอกขับร้อง)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)

ครูโมกข์
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครูปริ๊นซ์
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกเปียโน)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลองหก)

ครูโอ๊ค
สอนวิชาดนตรีไทย และ ขับร้องไทย
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มีประสบการณ์ในการร่วมทำงานในวงการดนตรีไทย และเคยออกอัลบั้มร่วมกับวงดนตรีไทยร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง

ครูจากัวร์
สอนวิชา แซ็กโซโฟน และ เบสไฟฟ้า
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล (เครื่องดนตรีเอกแซ็กโซโฟน)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)

ครูเกศ
สอนวิชาดนตรีไทย (ทุกเครื่องดนตรี)
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร) เมื่อปี พ.ศ. 2553    ระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีไทย (วิชาเอกเครื่องสาย)  คณะศิลปกรรมศาตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) เมื่อปี พ.ศ. 2549    ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)   มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษดนตรีไทยให้กับโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สงขลา    สอนเครื่องดนตรีกาเมลันที่สถานทูตอินโดนีเซียในจังหวัดสงขลา    ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย ในประเทศนิวซีแลนด์ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมนิวซีแลนด์  ภัตตาคาร    เป็นผู้ประสานงานการสัมมนาเกี่ยวกับดนตรีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับคณาจารย์ระดับสูงชาวต่างชาติ    มีประสบการณ์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันบรรเลงขิม ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ พ.ศ. 2558  และรายการอื่นๆ

ครูไอซ์
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ครูจ๊อบ
สอนวิชาดนตรีไทย (เครื่องเป่า/เครื่องสาย)
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย (วิชาเอกเครื่องเป่า)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยของมูลนิธิอาภากรร่วมกับทหารเรือ และมูลนิธิศรีผ่อง เมื่อปี พ.ศ. 2558   เป็นนักดนตรีสมทบให้กับหน่วยงานต่างๆ    มีผลงานส่งนักเรียนเข้าประกวดดนตรีไทยในระดับประเทศ ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เช่น งานประกวดดนตรีไทยศรทอง

ครูบอม
สอนวิชาดนตรีไทย (เครื่องสาย)
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย (เครื่องดนตรีเอกขิม)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)     ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     เคยได้เข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดบรรเลงดนตรีไทยระดับประเทศ รางวัลศรทอง

ครูเบลส
สอนวิชาเปียโน
        กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวารสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ครูแม็กซ์
สอนวิชากีต้าร์ (คลาสสิก/โปร่ง) และ อูคูเลเล่
        กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกกีต้าร์คลาสสิก)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูจิมมี่
สอนวิชากีต้าร์ (โปร่ง/ไฟฟ้า) และ เบสไฟฟ้า
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกกีต้าร์)  มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูพลอย
สอนวิชาขับร้อง (ป็อบ) และเปียโน
        จบการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาศิลปสากล (วิชาเอกขับร้อง)  จากวิทยาลัยนาฏศิลป  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการครูเหน่ง
สอนวิชาไวโอลิน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  เกียรตินิยมอันดับ 2  สาขาการแสดงดนตรี (เครื่องดนตรีเอกไวโอลิน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร   เคยศึกษากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและฝีมือซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย


.
.
.