บ้านรักดนตรี - ลาดพร้าว 120

เปิดสอน เปียโน ไวโอลิน กีต้าร์ เบส อูคูเลเล่ แซ็กโซโฟน ขับร้อง ทฤษฎีดนตรีสากล ดนตรีไทย (ขิม/ซออู้/ซอด้วง/ขลุ่ย)

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!
>>> สนใจเครื่องดนตรีมือสอง หรือเช่าห้องซ้อมเปียโน ดูที่หัวข้อ "สินค้าและบริการ" <<<

5) การชำระเงิน / ระเบียบปฏิบัติ

           การชำระค่าเรียน :   ชำระค่าเรียนเป็นงวด  (1 งวด สามารถเรียนได้ 4 ครั้ง  ปกติเรียนสัปดาห์ละ 4 ครั้ง  ครั้งละ 1 ชั่วโมง) โดยให้ชำระภายในครั้งสุดท้ายของแต่ละงวด (ชั่วโมงที่ 4 ของการเรียนการสอน )     สำหรับการสมัครเรียนครั้งแรก ต้องชำระค่าแรกเข้าจำนวน 100 บาท  และค่าเรียนล่วงหน้า 2 งวด (เรียนได้ 8 ชั่วโมง)    ส่วนงวดที่ 3 ขึ้นไปชำระทีละงวดได้    หากชำระทีเดียว 3 งวด ลด 5%  หรือ  6 งวด ลด 10%     สามารถชำระเป็นเงินสด  หรือโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์  สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 
ชื่อบัญชี  “ นาย วริสร  เจริญพงศ์ ”  ( WARIS  CHAROENPONG )
ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี  1602543353   หรือ  
ธนาคารกรุงเทพ  เลขที่บัญชี  2340922612   หรือ  
ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี  7322761885   
(หลังจากที่โอนแล้ว กรุณาแจ้งชื่อผู้เรียน  ยอดเงิน  วันที่โอน  และระบุชื่อธนาคาร ทุกครั้ง )
            สำหรับค่าเรียนแต่ละวิชาดูได้ที่หัวข้อ "วิชาที่เปิดสอน / อัตราค่าเรียน"

           การลา :   ผู้เรียนมีสิทธิ์ลาหยุดได้ 1 ครั้ง ต่อการชำระค่าเรียน 1 งวด   แต่ในกรณีที่เรียนกลุ่มจะต้องลาพร้อมกันทั้งกลุ่ม    ถ้าผู้เรียนลาเกิน จะถือเป็นการ "ขาดเรียน" (นับเป็นชั่วโมงเรียน 1 ครั้ง โดยที่ไม่มีสิทธิ์เรียนชดเชย)  เว้นเสียแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาในงวดก่อนๆ จะสามารถใช้สิทธิ์ลาย้อนหลังได้  หรือทางโรงเรียนให้ใช้สิทธิ์ลาล่วงหน้า 1 ครั้งในงวดถัดไป      ทั้งนี้ การลา ให้แจ้งลาล่วงหน้ากับทางโรงเรียนโดยตรง (มิใช่แจ้งกับครูผู้สอน)  อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันเรียน ภายในเวลา 18:00 น.  หากผู้เรียนไม่มาเรียนโดยที่มิได้แจ้งลาล่วงหน้า  หรือแจ้งหลังจากเวลาดังกล่าว จะถือเป็นการ "ขาดเรียน"
            ในกรณีที่ครูผู้สอนลา แต่มีครูท่านอื่นที่สามารถสอนแทนได้  จะถือว่าในชั่วโมงนั้นยังคงมีการเรียนการสอนปกติ  แต่หากไม่มีครูที่สามารถสอนแทนได้ ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งให้ผู้เรียนทราบ และจะไม่นับชั่วโมงเรียน

           การมาสาย :   ผู้เรียนที่มาสาย ครูจะสอนให้ภายในเวลาที่เหลือเท่านั้น   ส่วนกรณีที่ครูมาสาย หากชั่วโมงถัดไปไม่มีนักเรียน ครูจะสอนชดเชยเวลาให้ภายในครั้งนั้น  แต่หากมีนักเรียนรอเรียน หรือผู้เรียนไม่สะดวกเรียนชดเชยในครั้งนั้น ทางโรงเรียนจะลงบันทึกเวลาในแต่ละครั้ง และรวมจำนวนเวลาที่ครูสาย ให้ครูสอนชดเชยเมื่อมีโอกาส

           วันหยุด :   โรงเรียน "เปิด"ทำการตามปกติ ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วไป   หากผู้เรียนต้องการลา ทางโรงเรียนให้สิทธิ์ลาพิเศษเพิ่มเติมได้ โดยให้แจ้งทางโรงเรียนเช่นเดียวกับการลาปกติ    ส่วนวันหยุดสำคัญที่โรงเรียนจำเป็นต้องปิดทำการจะประกาศแจ้งล่วงหน้าให้ทราบที่บอร์ดด้านหน้าประตูทางเข้า

           การพักการเรียน (Drop) และเลิกเรียน :   ให้แจ้งล่วงหน้าเช่นเดียวกับการลาปกติ และถือเป็นการใช้สิทธิ์ลา 1 ครั้ง    ผู้เรียนสามารถลาพักการเรียนชั่วคราว (Drop) หลังจากที่เรียนไปแล้วอย่างน้อยที่สุด 1 งวด (4 ครั้ง)  โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เรียนครั้งสุดท้าย  ผู้เรียนจะไม่เสียสิทธิ์ชั่วโมงเรียนที่ยังคงเหลือเมื่อกลับมาเรียนต่อตามปกติ   แต่หากเกินกำหนด 1 ปี จะถือว่าผู้เรียน "เลิกเรียน" และสละสิทธิ์ชั่วโมงเรียนที่ยังคงเหลือทั้งหมด   ส่วนผู้เรียนที่ต้องการเลิกเรียนถาวรโดยที่ยังมีชั่วโมงเรียนเหลืออยู่  ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายคืนค่าเรียนแต่อย่างใด

.
.
.